Sunday, January 1, 2012

GM Kasparov vs FM Ghannoum, April 2011