Wednesday, February 6, 2013

Carlsen-Morozevich, World Blitz Championship 2012