Friday, August 9, 2013

French Defense: Fort Knox Variation - Karpov vs. Stojanovic