Saturday, October 26, 2013

chess blitz WGM Kashlinskaya - GM Svidler