Wednesday, June 11, 2014

Norway Chess 2014 Round 6 Recap ft Topalov vs Kramnik Nimzo Indian