Wednesday, September 9, 2015

2015-05-10 Nepomniachtchi - Yudin Chess BlitzTeams Championship