Wednesday, March 22, 2017

Bobby Fischer vs Sharav Purevzhav : Notable game : Varna Olympiad (1962...