Sunday, April 30, 2017

Wojtaszek - Mamedyarov, Shamkir 2017