Saturday, July 29, 2017

Biel Chess Festival 2017 Round 1 Studer v Leko