Friday, November 23, 2012

Chess World.net: Anatoly Karpov Immortal vs Unzicker - Ruy Lopez - Nice ...