Friday, November 30, 2012

Tomashevskii - Carlsen Tal blitz 2012-06-07 20:25:35 0-1