Friday, June 2, 2017

London System: Vassily Ivanchuk vs Alexey Shirov