Monday, June 12, 2017

Norway Chess 2017 Round 6 Levon Aronian v Vladimir Kramnik