Wednesday, November 18, 2015

Kasparov Crushes Anand with the Sicilian Najdorf (Anand vs Garry Kasparov)