Monday, November 2, 2015

Mikhail Tal's amazing blitz encounter with Anatoly Karpov - notable game...